event
03/05/2024
SF กิจกรรมเล่นรับกล่องสุ่ม CHUCKWOW CELEBBRATION BOX

 

SF กิจกรรมเล่นรับกล่องสุ่ม เฉลิมฉลองแชมป์ The Great Dragon Season1

CHUCKWOW CELEBBRATION BOX มอบของขวัญเหล่าสาวก SF

 

 

-ระยะเวลากิจกรรม 3-31 พ.ค. 2567- 

 

=- รายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรม -=

 

 

 

 

-ผู้เล่นสามารถรับกล่อง CHUCKWOW CELEBBRATION BOX ตามเงื่อนไขดังนี้ดังนี้

-เล่นสะสมเวลาครบ 1 นาที รับกล่องสุ่ม CHUCKWOW CELEBBRATION BOX จำนวน 1 กล่อง

-เล่นสะสมเวลาครบ 30 นาที รับกล่องสุ่ม CHUCKWOW CELEBBRATION BOX จำนวน 20 กล่อง

-เล่นสะสมเวลาครบ 60 นาที รับกล่องสุ่ม CHUCKWOW CELEBBRATION BOX จำนวน 30 กล่อง

 

 

 -เมื่อผู้เล่นกดรับไอเทมกล่องสุ่ม ไอเทมจะเข้าคลังส่วนตัว My Arena

-ไอเทมสามารถกดใช้งานเข้าเกมได้หรือสามารถจำหน่ายใน My Arena Market 

*** หมายเหตุ ไอเทมที่สามารถจำหน่ายในตลาดได้ ***

1.WHITE EAGLE AK74 SILENCE (ถาวร) สามารถขายได้ที่ My Arena Market 

2.WHITE EAGLE PSG-1A1 (ถาวร) สามารถขายได้ที่ My Arena Market

3.WHITE EAGLE M4S1 (ถาวร) สามารถขายได้ที่ My Arena Market

 

WHITE EAGLE AK74 SILENCE (ถาวร) / WHITE EAGLE AK74 SILENCE (1วัน)

 

WHITE EAGLE PSG-1A1 (ถาวร) / WHITE EAGLE PSG-1A1 (1วัน)

 

WHITE EAGLE M4S1 (ถาวร) / WHITE EAGLE M4S1 (1วัน)

 

 

M CYBER ESPORTS FN FAL (ถาวร) / M CYBER ESPORTS FN FAL (1วัน)

 

 

M CYBER ESPORTS M4A1 (ถาวร) / M CYBER ESPORTS M4A1 (1วัน)

 

 M CYBER ESPORTS PSG-1 (ถาวร) / M CYBER ESPORTS PSG-1 (1วัน)

 

M CYBER ESPORTS M67 (ถาวร) / M CYBER ESPORTS M67 (1วัน)