update
19/07/2022
SF อัพเดทเพิ่มเอฟเฟคใหม่ Smoke (Weaponkit2) สายควันต้องลอง

 

SF ตีบวกธาตุใหม่ SMOKE (Weaponkit2) สายควันต้องลอง

 

-เพิ่มเอฟเฟค Smoke (Weaponkit2)

 

ตัวอย่างอาวุธ +10S PLATINUM TAC-50 2nd Gen (Smoke effect)