update
10/06/2020
SF RECYCLE SYSTEM ระบบใหม่ย่อยอาวุธเปลี่ยนของเก่าให้ไฉไลกว่าเดิม

 

 

SF เปิดตัวระบบใหม่ Recycle system ระบบย่อยอาวุธเพื่อนำชิ้นส่วนไปสุ่มแลกอาวุธแรร์ถาวรหรือไอเทมอื่นๆ

ได้เวลาแปลงไอเทมที่ไม่ได้ใช้งานหรืออาวุธซ้ำในคลังอาวุธเป็นไอเทมชิ้นใหม่ !!!

 

 

รายละเอียดการใช้งานระบบ Recycle system

 

1.ผู้เล่นสามารถทำการย่อยอาวุธ(ถาวร) หรืออาวุธ(วัน) โดยทำการคลิกที่ปุ่ม Dismantle ที่คลังอาวุธของผู้เล่น 

 

 

 

2.เมื่อทำการย่อยอาวุธ(ถาวร)จำนวน 1ชิ้น จะได้ชิ้นส่วนCore Part จำนวน1ชิ้น สามารถนำชิ้นส่วนไปสุ่มกล่องที่เมนู Recycle ได้

 

 

 

3.เมื่อการย่อยอาวุธ(วัน)จะได้ชิ้นส่วน Normal Part ตามจำนวนวันของอาวุธที่คงเหลือ สามารถนำชิ้นส่วนไปสุ่มกล่องที่เมนู Recycle ได้

*อาวุธที่จำนวนวันคงเหลือน้อยกว่า 1 วันไม่สามารถย่อยอาวุธได้

 *** หมายเหตุ หากผู้เล่นทำการย่อยอาวุธแล้วอาวุธนั้นๆจะหายไปจากคลังอาวุธไม่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ ***

 

 

4.ระบบแสดงจำนวน Normal Part & Core Part ของผู้เล่น

 

 

 

5.เลือกเมนู Recycle box เพื่อทำการสุ่มแลกอาวุธแรร์

-Normal BOX ใช้ชิ้นส่วน Normal Part จำนวน 500 ชิ้นต่อการแลก 1 กล่อง

-Core Box ใช้ชิ้นส่วน Core Part จำนวน 1ชิ้นต่อการแลก 1 กล่อง

 

รายละเอียดไอเทมกล่อง Normal Legend Box

GREEN DOOM M4A1 CER (1,3,7,30,ถาวร)

GREEN DOOM PSG-1 CER (1,3,7,30,ถาวร)

GREEN DOOM BERETTA CER (1,3,7,30,ถาวร) 

Supply Box Key x 1 COUPON

Supply Box Key x 5 COUPON

 

 

รายละเอียดไอเทมกล่อง Core Legend Box

GREEN DOOM M4A1 CER (30,ถาวร)

GREEN DOOM PSG-1 CER (30,ถาวร)

GREEN DOOM BERETTA CER (30,ถาวร)

PREVENT TEAM KILL

ATTENDANCE COUPON

CROSSHAIR

COLOR CODENAME

CHANGESPEED

ADDTYPE

DOUBLEUP

Supply Box Key x 5 COUPON

Supply Box Key x 10 COUPON